CFP: Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies

Data publikacji: 15/04/2015

Opublikowano w: Call for papers

Odsłon: 5879

Komentarze:

Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies - AnimalStudies.pl

Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies
– nabór tekstów

Redakcja nowo powstałego interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pt. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” serdecznie zaprasza do nadsyłania tekstów naukowych (artykułów, recenzji, sprawozdań) z zakresu szeroko rozumianych studiów nad zwierzętami. Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies pragnie zaprosić do współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy i nadsyłania tekstów zarówno do pierwszego numeru czasopisma, jak i do kolejnych numerów.

Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ukazywać się będzie jako rocznik w wolnym dostępie online z możliwością druku na zamówienie.

Autorzy proszeni są o korzystanie z zaleceń edytorskich dostępnych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2271

Pierwszy numer czasopisma poświęcamy zagadnieniu zwierzęcości i jego rozumieniu w kontekstach filozoficznych, literackich, kulturowych i społecznych. Numer zaplanowany jest na koniec 2015 roku.

Przyjmujemy teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim wraz z dwoma streszczeniami (tekst w języku polskim powinien mieć streszczenie rosyjskie i angielskie, w jęz. angielskim – rosyjskie i polskie, w jęz. rosyjskim – polskie i angielskie) o objętości 250 słów.

Prosimy nadsyłać teksty wyłącznie na adres redakcji: redakcja.zoophilologica@us.edu.pl

Termin nadsyłania tekstów do pierwszego numeru: do końca kwietnia br.

Adres kontaktowy: zuzanna.szatanik@us.edu.pl

Redakcja:

Redaktor naczelna: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek

Email: justyna.tymieniecka@poczta.fm

Zastępca red. nacz. dr hab. Marzena Kubisz

Email: marzenakubisz@interia.pl

Sekretarz redakcji: dr Zuzanna Szatanik

Email: zuzanna.szatanik@us.edu.pl

Czasopismo “Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” ma na celu interdyscyplinarne badania nad znaczeniami, jakie przypisuje się zwierzętom. Sposób uzgadniania tej wiedzy i rekonstrukcja nowoczesnych obszarów węzłowych dla myślenia o świecie zwierząt i ludzi wiąże się z potrzebą wytworzenia środowiska wymiany treści niemieszczących się w ramach jednej dziedziny. Czasopismo to ma stanowić forum wypowiedzi dla teoretyków i historyków kultury, jak i osób posiadających wiedzę z zakresu zoologii i historii nauki. Jedną z hipotez założycielskich czasopisma jest przekonanie, że perspektywa studiów nad zwierzętami pozwala na bezpośrednie powiązanie dyskusji światopoglądowych ze zmianami kulturowymi w relacji ludzie-zwierzęta. Poświadczają to dobrze już opracowane badania anglojęzyczne. Niniejszy cel powołania czasopisma zakłada rekonstrukcję relacji ludzi i zwierząt w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz obszaru rosyjskojęzycznego. Zaproponowana w czasopiśmie perspektywa ma odsłonić w kolejnych publikacjach niedostrzegane dotąd przemiany wzorów kultury i moralności, które są obecne w najnowszych dyskusjach ekologicznie zorientowanej humanistyki i jej wersji „post”.

Źródło: http://absolwent.us.edu.pl/czasopismo-zoophilologica-polish-journal-animal-studies