PRAWO I SPOŁECZEŃSTWO – Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka – Nr 2(2004) i 4(2007

Data publikacji: 11/09/2014

Opublikowano w: Czasopisma

Odsłon: 2314

Komentarze:

Prawo i społeczeństwo - AnimalStudies.pl

Kwartalnik „Państwo i Społeczeństwo” to pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydawane od 2001 roku. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi. Dwa numery kwartalnika miały charakter monograficzny, poświęcony ekologii: “Zagrożenia ekologiczna a etyka, polityka i gospodarka”. Jakkolwiek ekologia nie musi mieścić się idealne w tematyce studiów nad zwierzętami, w obu numerach są również ciekawe teksty, które można przyporządkować do tego zakresu badawczego. Oba są dostępne na zasadzie otwartego dostępu:

“Państwo i społeczeństwo. Zagrożenia ekologiczna a etyka, polityka i gospodarka”, nr 2(2204) – pdf
“Państwo i społeczeństwo. Zagrożenia ekologiczna a etyka, polityka i gospodarka (II)”, nr 4(2007) – pdf

Strona czasopisma: http://pis.ka.edu.pl
ISSN: 1643-8299

Państwo i społeczeństwo nr 2(2004) - spis treści (rozwiń)

Wstęp 5

SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA

Andrzej Delorme – Sprawa ekologicznej tożsamości 11
Peggy Watson – Transformacja ładu społecznego w Polsce a problem zdrowotności (na przykładzie Nowej Huty) 25
Zbigniew Łabno – Dobro wspólne a prawo ochrony środowiska 41
Tadeusz Ślipko SJ – Kościół a ruch ekologiczny w Polsce 51
Halina Lisicka – Lewicowość polskich organizacji ekologicznych 65
Magdalena Tkaczewska – Od PZZ do ZIELONYCH 2004, czyli polscy ZIELONI w sferze polityki instytucjonalnej 79
Elżbieta Posłuszna – Earth First! Strategia i ideologia 115

ŚWIATOPOGLĄD I FILOZOFIA

Stanisław Jaromi OFM Conv. – Wielka unifikacja ekologiczna. Ecologia humana jako kompleksowa odpowiedź na kryzys ekologiczny 129
Zbigniew Wróblewski – Uwagi o rodzinie znaczeń pojęcia ‘ekologia’ 153
Ignacy S. Fiut – Ekologia ducha. Zarys problematyki 163
Remigiusz Okraska – Eko-rozwój czy eko-regres? Postawy wobec kryzysu ekologicznego 181
Marek Bonenberg – Ekologia w filozofii i kulturze 193
Alojzy Morzyniec – Ekofilozoficzne efekty zastosowań inżynierii genetycznej 203
Adam Stefan Trembecki – Człowiek a przyroda 217
Tomasz Poller – Przyroda, cywilizacja, kultura w refleksji Adama Mickiewicza 221
Piotr Lipka – Pojęcie i klasyfikacja strat społecznych i gospodarczych z tytułu degradacji środowiska 233
Bogdan Kościk, Alina Kowalczyk-Juśko, Kajetan Kościk – Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskich 243
Mieczysław Skrzypek – Problemy utylizacji i likwidacji odpadów 259
Jan Gronowicz – Metody wyceny strat spowodowanych przez transport lądowy 271
Józef Curzydło – Wpływ motoryzacji na środowisko. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 285
Józef Kuropka – Gaz ziemny jako paliwo ekologiczne szansą poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza w miastach 305
Stanisław Zubek – O naturalności rzek 313

ANEKS

Adam Markowski – Bibliografia ekologiczna 347
Noty o autorach 353

Państwo i społeczeństwo nr 4(2007) - spis treści (rozwiń)

WSTĘP 5

OCHRONA ŚRODOWISKA WOBEC SPOŁECZEŃSTWA, PRAWA I POLITYKI

Marek Bonenberg – Indywidua i wspólnoty w etyce środowiskowej 11
Stanisława Klima – Rozwój zrównoważony – wyzwanie XXI wieku 19
Andrzej Delorme – Dlaczego autentycznie społeczny ruch ekologiczny powstał w Krakowie 33
Michał Nowakowski – Rozwój zasad polskiego prawa ochrony środowiska – uwagi na tle porównawczym 41

(…)

ANEKS

Jan Paweł II o środowisku, opracował Adam Markowski 185