Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?

Data publikacji: 08/03/2014

Opublikowano w: Konferencje

Odsłon: 3916

Komentarze:

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu? | AnimalStudies.pl

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?

Międzynarodowa konferencja naukowa “Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?” jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, poruszającym tematykę zwierzęcą w wielu aspektach. Prelegenci i prelegentki  pochodzą z różnych krajów świata (m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Estonii, Białorusi i Polski).

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jej celem jest pomoc w rozwoju studiów nad zwierzętami (animal studies) w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ma także służyć integracji środowisk polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się studiami nad zwierzętami.

Termin: 12-14 marca 2014
Miejsce: sala konferencyjna w Ośrodku Kultury Francuskiej UW (ul. Dobra 55 w Warszawie) oraz sala konferencyjna w Kolegium Artes Liberales (ul. Dobra 72 w Warszawie)
Wstęp wolny

Organizator: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Kontakt do organizatorów: Anna Barcz (IBL PAN), Dorota Łagodzka (Wydział „Artes Liberales” UW, Instytut Sztuki PAN): animalstudies.pl@gmail.com

Więcej informacji, w tym abstrakty wystąpień, znajdziecie Państwo na stronie konferencji.

Ecce Animalia

W programie konferencji przewidziana jest wycieczka do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w celu zwiedzenia wystawy sztuki współczesnej “Ecce Animalia”. W wystawie, poświęconej zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a innymi zwierzętami wezmą udział artyści z Polski i zagranicy, tworzący rzeźby, obrazy, filmy, instalacje i obiekty.

Spis referatów (rozwiń)

12 marca

Dominique LestelTo Think Hairy. Animality from the Point of View of the Second Person
Monika BakkeAnimals Beneath the Surface. Revisiting the Relations Between Humans and Aquatic Animals / Zwierzęta pod powierzchnią. Ponowne spojrzenie na relacje między ludźmi i zwierzętami wodnymi
Izabela KowalczykTraps of Posthumanism – Display of Animals in Visual Art / Pułapki posthumanizmu – w kontekście użycia zwierząt przez sztuką

Egle Barone VisigalliStories of animals and men in the Franco-Brazilian Amazon
Régis VerwimpAmerican fauna, a spiritual path for Westerners (17th-18th century)
Jacek Lejman & Maciej UlitaPhilosophical and Beyond Philosophical sources of anthropocentrism. Hominism as Speciesism in the Media / Filozoficzne i pozafilozoficzne źródła antropocentryzmu. Hominizm jako szowinizm gatunkowy w mediach
Dariusz LiszewskiThe limits of love for animals, that is where animal-philia begins and ends / Granice miłości do zwierząt, czyli gdzie zaczyna się i kończy animalofilia?
Justyna Tymieniecka-SuchanekThe animal should be killed (beaten). Homo crudelis in Russian journalism of the early 20th century / Trzeba (za)bić to zwierzę. Homo crudelis w rosyjskiej publicystyce początku XX wieku
Robert ZawiszaMe and my Pet. The Representations of Animals in the Contemporary Iconography of Graves on the Example of Latvia / Ja i mój zwierzak. Wizerunki zwierząt we współczesnej ikonografii nagrobkowej na przykładzie Łotwy
Dominika Dzwonkowska Cultural and ethical implications of human-animal relation / Kulturowe i etyczne uwarunkowania relacji człowiek-zwierzę
Mirosław TwardowskiThe man-animal relation vs. Christian personalism / Relacja człowiek-zwierzę a personalizm chrześcijański
Anita JarzynaHeresies: regaining sensitivity (Tadeusz Nowak, Jerzy Nowosielski) / Herezje. Odzyskiwanie wrażliwości (Tadeusz Nowak, Jerzy Nowosielski)
Inna ShvedAnimals and their people in traditional spiritual culture of Belarusians
Ewelina TwardochPeople who are animals, animals that are people – the images of hybrids in new technologies art / Ludzie, którzy są zwierzętami, zwierzęta, które są ludźmi – wizerunki hybryd w nowej sztuce
Maria CynkierAnimal biotechnology and its dangers presented in the artworks of Patricia Piccinini
Monika ŻółkośMicro-forms and microfears. How Insects challenge Human-Animal Studies
Joanna JeśmanDo Not Silence Bacteria. The Works by Anna Dumitriu in Context of Interspecies Communication / Nie uciszajmy bakterii. Prace Anny Dumitriu w kontekście komunikacji międzygatunkowej

Silver RattaseppThe Fall of Man and the Rise of Squid: A Fable
Mateusz TokarskiWild at home – an overview of spontanous rewilding in cultural landscapes

Lenke SchulzeThe One Medicine Approach – Chance or challenge for enhanced legal protection for animals?
Justyna Schollenberger“Sympathy beyond the confines of man…” – Charles Darwin and Human-Animal Practices of Everyday Life / Sympathy beyond the confines of man… – Karol Darwin wobec zwierzęco-ludzkich praktyk codzienności
Anna FilipowiczSpecies (co)existences, species (co)evolution. Neo-Darwinism in the works of Anna Świrszczyńska and Anna Nasiłowska / Gatunkowe (ko)egzystencje, gatunkowe (ko)ewolucje.  Neodarwinizm w twórczości Anny Świrszczyńskiej i Anny Nasiłowskiej
Anna BarczHuman and Animal Portaits, or the Issue of Similarity After Darwin / Portrety ludzi i zwierząt a zagadnienie podobieństwa po Darwinie
Michał Pręgowski“All the world and a little bit more”. Pet gravestones as a source of information about contemporary canine-human relationships / „Cały świat i kawałek”. Ceremonialny pochówek psów jako świadectwo głębokiej więzi międzygatunkowej
Marta Tymińska Sharing the spirit. Modern day Napo Runa (Equador) relationship with animals on daily and mythical basis / Współdzielenie ducha. Relacje współczesnych Napo Runa (Ekwador) ze zwierzętami w sferze codziennej i mitycznej
Piotr Urbański Renaissance Humanists and Theirs Dogs: Dog in Neo-Latin Poetry / Renesansowi humaniści i ich psy: Pies w poezji nowołacińskich i traktatach kynologicznych z XVII i XVIII w.
Dariusz Piotrowiak“An old jade lies here in the mud”. Glosses written in the margins of Old Polish animal epitaphs / „Stary szkapa tu leżę w błocie utopiony”. Refleksje między staropolskimi nagrobkami zwierzęcymi
Anna SobolewskaTwo Projects of Making Wild Animals Human – Idealism and Cruelty. The films “Grizzly Man” of Werner Herzog and “Nim” of James Marsh / Projekty uczłowieczania dzikich zwierząt – idealizm i bezduszność. Dwa filmy: ”Grizzly Man” W. Herzoga i ”Projekt Nim” J. Marsha
Bartosz SzleszyńskiPeople Like Animals? About Meaning of Animal Threads in the Post-apocalyptic World (on the example of “The Last of Us”) / Ludzie jak zwierzęta? O roli wątków zwierzęcych w świecie postapokaliptycznym na przykładzie gry The Last of Us.
Grzegorz KapuścińskiAnimal as the gothic Alien in American TV series / Zwierzę jako gotycki Inny w amerykańskich serialach telewizyjnych

13 marca

Robert McKayRead Meat, or, the Literary Politics of Species in Michel Faber’s “Under the Skin”
Przemysław CzaplińskiPraising and criticising biocriticism / Biokrytyka – pomysły integracyjne

Oksana WeretiukMy Dog and Literary “Translation” Criticism ( the Subjectivity of the Dog in “Flush” by Virginia Woolf and “Two Caravans” by Marina Lewycka) / Mój pies i krytyka „przekładu” literackiego (upodmiotowienie psa w “Flush” Virginii Woolf oraz “Two Caravans” Mariny Lewyckiej)
Dorota BabilasA Dog’s Life of Queen Victoria: Canine Companions in Victorian Britain / Pieskie życie królowej Wiktorii – zwierzęcy towarzysze człowieka w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii
Katarzyna JakubowiakDomesticated or feral? Attempt to analize status of a dog in the human world / Udomowione czy feralne? Próba analizy statusu psów w świecie ludzkim
Małgorzata RutkowskaIn Search of a Common Language: Interspecies Communication in Contemporary American Pet Memoirs / W poszukiwaniu wspólnego języka. Porozumienie międzygatunkowe we współczesnych amerykańskich pamiętnikach poświęconych zwierzętom domowym
Małgorzata MykThalia Field’s Posthumanist Ecology of Questions in Bird Lovers, Backyard
Justyna RządeczkoMoral schizophrenia. Status of a non-human animal in the preasant literature based on Wiesław Myśliwski’s “Widnokrąg” / Schizofrenia moralna. Status zwierząt pozaludzkich w prozie nurtu chłopskiego na przykładzie powieści Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego
Katarzyna KantnerThe Interspecific Transgressions of Olga Tokarczuk / Międzygatunkowe transgresje Olgi Tokarczuk
Aleksander NawareckiZoophilology under the Auspices of Augurs / Zoofilologia pod auspicjami augurów
Anna Garycka-BalmitgereThe presence of animals in the Polish accounts on Africa in the 20th century / Obecności zwierząt w polskich opisach Afryki na przestrzeni XX wieku
Magdalena RudkowskaThe last of the fairy tales: romantic illusion of the human-animal bond and its collapse / Ostatnia z bajek. Romantyczna iluzja wspólnoty zwierzęco-ludzkiej i jej rozpad
Agata SkałaA Dog’ s Perspective, a Donkey’s Autobiography and a Cuckoo’ s Ethos. Comments on Adolf Dygasiński’ s Writings / O psiej perspektywie, oślej autobiografii oraz etosie kukułki. Uwagi nad pisarstwem Adolfa Dygasińskiego
Zbigniew WróblewskiThinking organisms. Moral implications of research concerning cognitive abilities of animals / Myślące organizmy. Implikacje moralne badań nad  kognitywnymi zdolnościami zwierząt
Dariusz GzyraSentiency and Regan’s theory of animal rights / Zdolność do odczuwania (sentiency) w teorii praw zwierząt Toma Regana
Agnieszka KowalczykNon-human agency. Lessons from ecofeminism and critical animal studies
Mirosław LobaAnimal Oppression and Holocaust in Elisabeth de Fontenay / Od „milczenia zwierząt“ do „świadectw narodzin“: Zagłada i zwierzęta w myśli Elisabeth de Fontenay
Małgorzata QuinkensteinThe Holocaust has never ended – The symbolism of the group’s activities 269life – opponents of the industrial killing of animals / The Holocaust has never ended. O symbolice działań grupy 269life – przeciwników przemysłowego uśmiercania zwierząt

Anna JaroszukHistorical perspective of the animal studies – theory and practice / Perspektywa historyczna studiów nad zwierzętami – teoria i praktyka
Markus KrzoskaHow to Save this Mighty Animal? The „International Society for the Protection of the European Bison” in the Interwar Years
Carmen Dell’AversanoAnalyzing Categories: Harvey Sacks and Critical Animal Studies
Anna SiudzińskaHuman towards to suffering and death of the animal, the animal towards to suffering and death in the context of changes of behavior in the Middle Ages and modern Period times with particular emphasis on the history of relations human – horse / Człowiek wobec cierpienia i śmierci zwierzęcia, zwierzę wobec cierpienia i śmierci w kontekście zmian obyczajowych w wiekach średnich i czasach nowożytnych ze szczegónym uwzględnieniem historii relacji człowiek-koń

Kim SochaConform or Suffer: A Critique of Behavior Modification on Humans, Nonhumans, and the Environment
Vasile StanescuThe Judas Pig: How we Kill “Invasive Species” on the Excuse of “Protecting Nature”
Shih-Yun WuThe animal welfare legislations under such regulation-driven culture formation
Piotr Sadzik„The Animal That Therefore I am”. Jacques Derrida and Philosophy in the Eyes of Animals / „Zwierzę, którym więc jestem”. Jacques Derrida i filozofia oczami zwierząt
Krystian GrądzThe Animot and the Human Discourse: An Open Language / „Animot” i ludzki dyskurs: projekt języka otwartego
Amadeusz JustSchopenhauer on animals and (corporal) compassion / Schopenhauer o zwierzętach i (cielesne) współczucie
Wojciech MałeckiSlaughtering Pigs while Protecting Koalas, or on the Curious Morality of Human Beings
Jerzy Axer & Katarzyna MarciniakMowgli in Each of Us. Animals as Our Guides There and Back Again
Lilianna FabisińskaStupid pigs, a vulpine fox: animal figures in children’s literature of the 21st century / Głupie świnki, przebiegły lis – postaci zwierząt w polskiej literaturze dziecięcej XXI wieku
Helena PedersenFollow the Judas sheep: A critical posthumanist account of a slaughterhouse study visit
Justine PhilipThe cultural life and afterlife of the Canis lupus dingo. Exploring the visual and narrative history of the Australian Dingo in scientific and cultural collections
Frances Fister-Stoga In the Killing Fields: Notes on Animal Death in Film and Literary Texts

14 marca

Jessica UllrichContact zones – Where dogs and humans meet. Dog-human-metamorphoses in contemporary art
Steve BakerHow do we speak about art about animals?

Małgorzata JankowskaUsed, sentimentalised, glorified? – artists and their animals at Ars Electronica / Wykorzystywane, sentymentalizowane, gloryfikowane? – artyści i ich zwierzęta na Ars Electronica
Mariel SupkaPerspectives on Ecological Performance Making with Non-native Animals. From Ecological Uncertainties to Post-anthropocentric Ethics
Rene MarquezWhat we call “home”: Dog-Human Collaborative Space
Martin UllrichBetween Philology and Biology: Animal Music and its Epistemological and Methodological Framework
Michał StankiewiczThe Opera Bestiary. Searching for Animals and Their Meaning in Operas and Ballets / Bestiariusz operowy. W poszukiwaniu zwierząt i ich znaczenia w operach i baletach
Anna ŁagodzkaAnimalisation of the language / Animalizacja języka
Olga KielakZoonotic epithets in Polish. The justification of the figurative meanings of the animal names / Metaforyka zwierzęca. Przenośne znaczenia nazw zwierząt domowych
Magdalena ZiębaHuman versus animal, or à rebours? Shifting gaze in contemporary art / Pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem – gra spojrzeniem we współczesnej sztuce
Dorota Łagodzka “Ecce animalia” and exhibiting animal art in Poland
Monika Rogowska-StangretBodily Encounters with the Animal. The Dog and His/Her Human – Who Are They? / Spotkanie ciało-w-ciało ze zwierzęciem. Kim jest pies i jego człowiek?
Kris ForkasiewiczIn Defense of the Unknown: Bodying the World at the Limits of Intellection
Eva MeijerPolitical Animal Voices
Marianna SzczygielskaWar in the Garden of Eden: Zoo as a Paradigmatic Biopolitical Space
Nelly MäekiviZoosemiotic perspective on zoos: communication and Umwelten

 

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu? | AnimalStudies.pl

Tagi: